REGULAMIN SKLEPU tandyr.pl

§ I. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. Sprzedawca – Przedsiębiortwo Transportowo Usługowo Handlowe Adam Wodniok z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Chopina 62 B, 42-606 Tarnowskie Góry NIP: 6450008499, REGON: 270493536, które zawiera umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego tandyr.pl
 2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje zamówienia w Sklepie.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://tandyr.pl, za którego pośrednictwem Klient może złożyć zamówienie.
 4. Towar – produkt dostępny do nabycia w niniejszym Sklepie.
 5. Sprzedaż – umowa kupna – sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Regulamin – aktualny Regulamin świadczenia usług w ramach działalności sklepu internetowego tandyr.pl.
  § II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 7. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, warunki składania zamówienia oraz jego realizacji, sposoby płatności i dostawy oraz wytyczne dotyczące odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji.
 8. Złożenie zamówienia na stronie internetowej www.tandyr.pl przez klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na warunki w nim zawarte.
  § III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 9. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 10. Klient składając zamówienie poprzez sklep internetowy potwierdza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych towarów ze sprzedawcą.
 11. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez klienta następujących danych:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, które są niezbędne do wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup towaru oraz ewentualnej wysyłki.
 12. W celu złożenia zamówienia klient musi dokonać wyboru towaru, sposobu dostawy oraz płatności.
  § IV. CENY TOWARÓW I SPOSOBY PŁATNOŚCI
 13. Wszystkie ceny towarów są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 14. Klient może dokonać opłaty poprzez:
  • przelew tradycyjny na numer konta bankowego: 80 1050 1386 1000 0023 1973 1267;
  • system płatności elektronicznych PayU;
  • wpłatę gotówkową przy odbiorze osobistym towaru.
 15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia wykonania płatności.
 16. Klient ma 7 dni na uiszczenie opłaty od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie anulowane.
  § V. DOSTAWA
 17. Dostawa towaru odbywa się na terenie Unii Europejskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie złożenia zamówienia.
 18. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na paletach transportowych.
 19. Koszty dostawy są określane w trakcie składania zamówienia.
 20. Termin realizacji dostawy wynosi 1 – 7 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na konto sprzedawcy.
  § VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 21. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) klient który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie.
 22. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru jeśli nie zostanie on zwrócony w stanie nienaruszonym. Wówczas sklep jest uprawniony do potrącenia kwoty o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 23. Jeśli sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu umowy nie zaproponował klientowi odbioru towaru, wówczas klient jest zobowiązany zwrócić towar w terminie 14 dni od odstąpienia umowy na adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Oświęcimska 7.
 24. Klient ponosi wszelkie koszty zwrotu towaru.
 25. Sklep dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  § VII. REKLAMACJE
 26. Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową jedynie, jeśli wady wynikają z winy producenta w produktach, które nie były używane. Za wady wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 27. Reklamacje należy składać na adres sprzedaz@tandyr.pl. Sklep jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 28. Sklep nie przyjmuje towaru za pobraniem oraz nie ponosi kosztów jego dostawy przed rozpatrzeniem reklamacji.
 29. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep jest zobowiązany do dostarczenia klientowi nowego towaru lub zwrócenia poniesionych kosztów w trakcie zakupu towaru. Dodatkowo sklep zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego modelu towaru w przypadku braków magazynowych.
 30. Po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie odesłany na koszt klienta.
  § VIII. DANE KLIENTÓW
 31. Administratorem danych osobowych klienta, które zbierane są za pośrednictwem sklepu internetwego w celu zawarcia umowy sprzedaży jest sprzedawca.
 32. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 33. Klient podając swoje dane osobowe oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 34. Przetwarzanie danych osobowych klienta jest związane z obowiązkami sprzedawcy, które wynikają z zawartej umowy sprzedaży z klientem w zakresie realizacji zamówień.
 35. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji lub usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wszelkie zmiany klient winien jest dokonywać w formie pisemnej.
  § IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 36. Umowa sprzedaży pomiędzy klientem, a a sprzedawcą jest zawierana w języku polskim.
 37. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 16.06.2020r.
 38. Sprzedawca ma prawo do zmiany rozporządzeń niniejszego regulaminu.
  Każda modyfikacja zostanie oficjalnie podana do informacji klienta.
 39. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie sklepu internetowego tandyr.pl zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta.